Offerte

Privacy

Disclaimer & privacyverklaring 

De website www.starlinepool.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van de Starline Group B.V. en/of haar gelieerde dochterondernemingen, hierna te noemen Starline. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starline. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de constante zorg en aandacht die Starline aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen, zoals kleur, van aangeboden artikelen) die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is, dan wel kleine afwijkingen vertoond. U kunt geen aanspraak maken in welke vorm dan ook op grond van foutief weergegeven informatie

De inhoud van deze website en andere uitingen van Starline op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Starline wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Starline behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Starline niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Starline, welke geen eigendom zijn van Starline. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Starline. Hoewel Starline uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Starline worden onderhouden, wordt afgewezen. Starline sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Starline Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Verdere informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en gebruiken, kunt u vinden in onze privacyverklaring.